Ceník služeb

Stanovení sazby za úkony související s převody členských podílů v BD nebo vlastnických práv u SVJ

 • Administrativní práce spojené s převodem členských práv nebo vlastnických podílů..............1.000,- Kč
 • Zpracování smlouvy o převodu členského podílu........................................................................1.000,- Kč
 • Zajištění převodu vlastnictví jednotky.......................................................................................... 2.500,- Kč

Stanovení sazby za úkony související se zpracováním návrhu zápisu nebo zápisu změn SVJ nebo BD ke Krajskému soudu v Ostravě a se zajištěním konání schůzí

 • Samostatné zpracování návrhu na zápis nebo změny u SVJ......................................................1.200,- Kč
 • Samostatné zpracování návrhu na zápis změn u BD...................................................................1.200,- Kč
 • Úprava stanov SVJ v souvislosti s výkonem funkce předsedy společenství..............................2.149,- Kč (+ kolky)
 • Zpracování změn stanov - dle rozsahu.........................................................................................dohodou
 • Vedení členské schůze, shromáždění...........................................................................................   350,- Kč/h
 • Účast na členských schůzích BD, shromážděních SVJ, zpracování zápisu.................................  800,- Kč
 • Zpracování zápisu z členské schůze, shromáždění......................................................................  200,- Kč/h
 • Zpracování pozvánek.....................................................................................................................    15,- /ks
 • Rozeslání pozvánek.......................................................................................................................dle platných poštovních tarifů
 • Zajištění prostor pro konání schůze.............................................................................................dle sazeb pronajímatelů

Stanovení sazby za úkony spojené s administrativní činností a poradenské činnosti

 • Zpracování nájemní smlouvy pro vlastníky jednotek..................................................................1.000,- Kč
 • Zpracování podnájemní smlouvy pro členy BD...........................................................................   400,- Kč
 • Úhrada služeb spojených s bydlením v hotovosti na pokladně..................................................     40,- Kč
 • Rozdělení vyúčtování služeb........................................................................................................   600,- Kč/ks
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob.................................................... 300,- Kč
 • Vymáhání pohledávky.................................................................................................................zvláštní dohoda
 • Vyklizení bytu...............................................................................................................................zvláštní dohoda
 • Právní poradenství v bytové oblasti...........................................................................................dle jednotlivých případů

Stanovení sazby za opravy v bytech a na domech SVJ a BD ( jsou ve správě BSS )

 • Hodinová zúčtovací sazba za výjezd poruchové služby...............................................................310,- Kč      
 • Hodinová zúčtovací sazba za opravy...........................................................................................  280,- Kč                                                            

Stanovení sazby za opravy v bytech a na domech SVJ a BD ( nejsou ve správě BSS ) 

 • Hodinová zúčtovací sazba za výjezd poruchové služby.............................................................. 500,- Kč
 • Hodinová zúčtovací sazba za opravy..........................................................................................   500,- Kč     

Ceny jsou uvedeny bez DPH.