Společnost BYTservis - REALITY, spol. s r.o., IČ: 09531611, se sídlem Prameny 603/24, Ráj, 734 01 Karviná,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 83204 (dále jen „Provozovatel“).

 

Jakožto správce osobních údajů si tímto dovolujeme informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů poskytnutých našimi klienty (dále jen „Klient“), kteří projeví obecný zájem o využití služeb realitního zprostředkovatele, tj. zprostředkování koupě, prodeje nebo pronájmu nemovitosti či družstevního bytu či jiných služeb v souvislosti s nemovitostmi (dále jen „Služby“).

 

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:
Kontaktní osoba: Pavla Waclawiecová, ředitelka / e-mailová adresa: pwaclawiecova@bskarvina.cz

 

1. Účel zpracování osobních údajů klientů

1.1 Uzavření smlouvy a její plnění
Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí našich Služeb. Primárně tedy zpracováváme osobní údaje Klientů – fyzických osob, abychom jim mohli poskytovat naše Služby. Za tímto účelem zpracováváme:
• Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail),
• osobní údaje vzniklé automatizovaně v rámci užívání našich internetových stránek.
Bez výše uvedených osobních údajů není možné s Vámi uzavřít smlouvu o realitním zprostředkování a poskytnou Vám tak naše Služby.

1.2 Oprávněné zájmy
V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v
případě právních sporů, řízení před právními orgány nebo soudy apod. Zde musíme prokazovat, že jsme
při poskytování našich Služeb jednali v souladu s právními předpisy a smlouvou o realitním zprostředkování.
Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (zejména zjištění, jak jsou naše internetové stránky využívány, a k jejich zlepšování) sbíráme údaje o využití i chování našich Klientů pomocí tzv. logování a trackování činnosti na těchto internetových stránkách.


1.3 Zákon
Povinnost zpracovávat některé osobní údaje našich Klientů nám ukládají také právní předpisy, a to např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovány v rozsahu a po dobu, které dané předpisy přikazují.


1.4 Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)
U Klientů, u kterých jsme získali e-mail anebo telefon v souvislosti s našimi službami, zpracováváme tyto
osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách i produktech, pokud k tomuto poskytl klient svůj výslovný souhlas. V případě, že chcete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za tímto účelem odvolat a nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost svůj souhlas kdykoliv odvolat buď písemně na adresu našeho sídla uvedenou výše, nebo emailem na shora uvedený emailový kontakt.

 

2. Zdroje osobních údajů od Klientů

Osobní údaje získáváme v prvé řadě od Vás, našich Klientů. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat. Žádné další údaje nad rámec těch, které nám sami za účelem našich Služeb poskytnete, si nezjišťujeme. Kromě toho zpracováváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou na našich internetových stránkách (logování).

 

3. Další zpracovatelé Vašich osobních údajů

Pro zpracování osobních údajů Klientů využíváme následující zpracovatele:

  • našim realitním makléřům;
  • externí advokátní kanceláři;
  • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho
    obchodními partnery;
  • spolupracujícím znalcům vyhotovujícím znalecké posudky;
  • spolupracujícím znalcům vyhotovujícím průkazy energetické náročnosti budov;
  • spolupracujícím finančním poradcům.

Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 

4. Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje Klientů jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to
konkrétně prostřednictvím našich internetových stránek, ale také v papírové podobě, vždy pro výše stanovené účely.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou
péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. V souvislosti s užíváním našich Služeb Vás chráníme i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

 

5. Délka zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchováme po dobu poskytování našich Služeb, tj. do skončení daného obchodního případu. Skončením daného případu. Skončením daného případu se přitom myslí předání nemovitosti nebo družstevního bytu nabyvateli nebo nájemci v případě, že došlo k úspěšnému dokončení obchodního případu, nebo jiný zánik právního vztahu vzniklého mezi Provozovatelem a Klientem (např. marné uplynutí doby účinnosti smlouvy o realitním zprostředkování, marné uplynutí rezervační doby bez uzavření příslušné realitní smlouvy dle rezervační smlouvy nebo odstoupení od těchto smluv apod.) I poté jsme však oprávněni nadále zpracovávat osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné k těmto účelům:
5.1 Právní předpisy
Osobní údaje zpracované z titulu zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanovenými těmito
zákony.
5.2 Oprávněné zájmy
Osobní údaje zpracováváme rovněž pro ochranu našich oprávněných zájmů, tj. pro naši obranu před případnými neoprávněnými nároky vznesenými ze strany našich Klientů, a to do konce třetího kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl skončen daný obchodní případ. V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), smlouvy s Klienty a informace o jejich plnění 

 

6. Osobní údaje zpracované dle odst. 5.1 až 5.2 nemůžeme smazat v případě žádosti Klienta, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

 

 

7. Práva Klientů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V prvé řadě máte právo po nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.
Vždy Vás budeme informovat o:
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého
postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt
údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců,
e) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá ke stanovení této doby,
f) veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří
a) požádat nás o vysvětlení,
b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
c) požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
d) podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

 

8. Způsoby ochrany Vašich osobních údajů

Vaše údaje chráníme různými prostředky zabezpečení: Antivirové ochrany, firewally,
šifrování, autorizační údaje, zálohování, fyzické prostředky ochrany, organizační opatření (školení, dohody o mlčenlivosti).